Heerenveen - GroenLinks Heerenveen juicht de initiatieven in de dorpen Aldeboarn, Akkrum, Heerenveen en Jubbega toe. Het is van groot belang dat onze dorpen vitaal blijven en een aantrekkelijk centrum is cruciaal. Dit geldt voor alle dorpen, groot en klein en daarom pleitte fractievoorzitter Gerrie Rozema in de raadsvergadering van 20 mei nadrukkelijk voor een eerlijker verdeling van de middelen uit het Fonds Vitale Kernen. Een amendement dat de GroenLinks fractie samen met FNP en SP indiende om het uitgangspunt van een 50% dekking voor elk plan te kunnen garanderen, haalde het niet.

Het fonds is opgezet met het doel financiële ruimte te creëren voor initiatieven vanuit de dorpen, om zo de dorpen vitaler te maken. In het ene dorp is het proces wat verder dan in het andere dorp, maar overal is het een proces dat min of meer spontaan van onderop heeft plaatsgevonden. In Heerenveen op initiatief van de gemeenteraad, maar ook daar hebben inwoners met elkaar nagedacht over de inrichting van het centrum.

Bij de verdeling, Heerenveen 70%, Akkrum 15%, Jubbega 11% en Aldeboarn 4%, lijkt het leidende uitgangspunt te zijn: hoeveel dekking heeft het centrum van Heerenveen nodig? De middelen die overblijven worden vervolgens verdeeld over de overige dorpen. Er is geen enkele garantie dat voor elk dorp geldt dat 50% van de middelen geïnvesteerd kan worden, zoals wel wordt gesteld door het college van burgemeester & wethouders. De plannen van Aldeboarn, Akkrum en Jubbega zijn nog niet af en er ligt nog geen begroting.

Het ontbreken van deze garantie en het gebrek aan transparantie bij de totstandkoming van de verdeelsleutel was aanleiding voor GroenLinks om tegen het voorstel te stemmen.

De GroenLinks fractie had het liefst een heel ander proces gezien: een fonds inrichten, met een sleutel en/ of voorwaarden aan de voorkant, plannen maken, begroting opstellen en vervolgens een beroep doen op het fonds. Op deze manier is het transparant en weten indieners aan welke voorwaarden ze moeten voldoen en op welke middelen ze een beroep kunnen doen.