Afdeling

Twee deskundigen kwamen uitleggen wat de klimaattop in Parijs kan betekenen voor onszelf.

Eelke broersma van Urgenda en Oscar Jansen van de Friese Mlilieu Federatie waren daarvoor uitgenodigd. Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland samen met bedrijven, overheden , maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken.  Voor contact : http://www.urgenda.nl

De Friese Milieu Federatie is een koepelorganisatie voor instellingen die opkomen voor de belangen van de Friese natuur en het Friese milieu. Voor contact : http://www.friesemilieufederatie.nl 

Als inleiding over de resultaten van de klimaattop in Parijs begon Oscar met een statement : " Mensen kunnen niet zonder de aarde, de aarde kan wel zonder mensen."  Oscar is met vele anderen redelijk positief over de resultaten van "PARIJS" , maar zet meteen een vraagteken. Hoe ga je dat allemaal organiseren? Hij wijst erop dat de landelijke overheid een zorgplicht heeft om de afspraken te realiseren. Echter kan de initiatiefwet van PvdA en GroenLinks ook lokaal van betekenis zijn. Uiteindelijk oet het hier gebeuren! 

De provincie Friesland wektt op het ogenblik nog maaf 8% van de  energie op.  Er zijn initiatieven in Duitsland waar 27 gemeenten samenwerken om energie-neutraal te worden. In Nederland vinden in verhouding wel de meeste initiatieven op het gebied van duurzame energie in Fryslan laats. Vooral door Us Koperaasje. 

In Heerenveen valt nog heel wat te doen aan investerngen op het gebied van isolatie  en duurzame energie.  Uit scans blijkt dat de huizenportefeuille  nog behoorlijk "lek"  is. Bijvoorbeeld, in onze gemeente besteden 13000 huishoudens per jaar € 22 miljoen aan energie.(!) Al dat geld verdwijnt naar een paar grote bedrijven, vaak buitenlandse. Als 10% van dat bedrag besteed zou worden aan besparende maatregelen en opwekken van duurzame energie en het werk wordt gedaan door lokale ondernemers, zou dat ook nog eens een stimulerend effect hebben op de plaatselijke economie en werkgelegenheid.

Verdere stimulering kan gebeuren door , zoals in Enschede , geen leges te heffen op groene initiatieven, en de kosten voor vergunningen en OZB  etc. te reduceren.

 

Na een levendige discussie en suggesties van beide gastsprekers kwamen er de volgende plannen naar voren :

1. Contact zoeken met Milieu Centraal over Co2 uitstoot van eigen huis en zelf aan de slag met energiebesparing.  http://www.milieucentraal.nl

2. Lokale bedrijven inschakelen bij voorlichting etc. B.v. energieservice company http://www.innax.nl

3. Wat kunnen we met de initiatiefwet PvdA/GroenLinks?

4. " GroenLinks komt bij U thuis! " . B.v. warmtescan van huizen laten maken te begnnen bij leden van GL.

5. Kijken of er milieudoelstellngen in de A.P.V. kunnen worden opgenomen.

6. MKB en grotere bedrijven die met duurzame energie bezig zijn  onder de aandacht brengen en hun expertise (laten) benutten voor andere ondernemers.

7. Ambtenaren voorlichting over duurzaamheid laten geven (b.v bij het aanvragen van vergunningen) en dit ook op de gemeentelijke website toegankelijk maken.

8. Woningbouwverenigingen aanspreken op isolatie van vooral oudere woningen, regelingen met huurders te treffen voor het plaatsen van zonnepanelen, zodat (een deel van) de opbrengst ten goede komt aan de consument door een lagere energierekening.

Verslag ledenvergadering 15  december 2015 in de Kromme Knilles in Akkrum.

Het project met vier studenten om nieuwe en jongere leden te betrekken bij onze activiteiten is niet gelukt. De studenten hebben het helaas laten afweten; ook na herhaaldeljke mails hebben ze niets meer van zich laten horen.De aanwezigen vinden dat met hun school contact moet worden opgenomen. Ze hadden tenminste kunnen laten weten weten waarom ze afgehaakt zijn.

De kas is gecontroleerd door Gerrie Rozema en Joanne van Doremalen. Jan Vledder krijgt décharge en meldt dat alle stukken naar het  hoofdkantoor van GL zijn gestuurd.

De "functioneringscommissie" , Sjaak Kloppenburg en Anton Bot , plannen gesprekken met alle (steun-)fractieleden. Er is een vragenljjst naar de fractieleden gestuurd met het verzoek eventueel aanvullingen aan te dragen.

Het afdelingsreglement behoeft enige aanvulling. Enige onduidelijkheid zou kunnen ontstaan bij arikel 8 lid 5. In dat artikel moet duidelijk staan dat verwezen wordt naar het Huishoudelik Reglement van de landeljke vereniging. Daarmee is het reglement vastgesteld.

Werkplan en begroting worden onveranderd vastgesteld. Er is een suggestie, om een nieuwsbrief voor sympathisanten  te maken, zoals Weststellingwerf dat doet, om deze mensen op die manier op de hoogte te houden.

Het zou goed zijn een landelijk kopstuk naar Heerenveen te halen.. uit de leden-enquete blijkt dat de leden over het algemeen tevreden zijn over onze activiteiten, maar dat meer de publiciteit moet worden gezocht. Meer gebruik van sociale media!

Naar aanleiding van de klimaattop in Parijs wordt daarna het thema Klimaatbeheersing besproken. Zie daarvoor het verslag.

Contactgegevens fractie : groenlinks@Heerenveen.nl

Voor overleg met raad en steunfractie.

Alle fractievergaderingen zijn  vrij toegankelijk voor iedereen.

 

Contactgegevens afdelingsbestuur:

Els Kornelis, voorzitter: stamskor@online.nl / 0513 648666

Anton Bot, secretaris: antonbot@planet.nl

 

Lolke Eijzenga webmaster : lolkeeyzenga@Gmail.Com

Berichten,foto's en andere bijdragen voor de groenlinks website