Heerenveen wil graag de Circulair Valley van het noorden zijn. Op de website Gemeente Heerenveen. één voor één groener!: ‘In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. De gemeente Heerenveen wil werken aan een circulaire economie. Een belangrijk onderdeel van de circulaire economie is circulair bouwen. Dit is een veelomvattend begrip. Het gaat om de keuze om wel of niet te bouwen, de keuze voor inbreiding, herontwikkelen van gebouwen en meer. In Utrecht en in Amsterdam zijn mooie voorbeelden te vinden van circulair bouwen. Hier gelden de principes van circulair bouwen, tenzij dat niet mogelijk is. Er mogen dus geen nieuwe grondstoffen gebruikt worden, tenzij hergebruik van grondstoffen niet mogelijk is. De nieuwe grondstoffen moeten passen in de circulaire economie, dus gebouwen en materialen zouden demontabel moeten zijn en een lange levensduur hebben. Bouwprojecten moeten maatschappelijke of publieke waarde toevoegen aan het omliggende gebied en het bouwproject moet gericht zijn om nieuwe vormen van samenwerking aan te gaan.

De situatie is urgent:

‘Onze gebouwen en onze infrastructuur, bestaan nu nog uit grote hoeveelheden, vaak zware, materialen, zoals steen, beton en staal. De winning, bewerking en het transport hiervan, zorgen voor een grote belasting van de aarde. Zo kunnen we niet langer doorgaan. Om een schone, veilige leefomgeving voor toekomstige generaties te behouden, gaat het roer om. We moeten zorgen dat grondstoffen in de keten van de bouw zoveel mogelijk behouden blijven en er meer gebruik gemaakt gaat worden van biobased materialen. Met als einddoel, een compleet circulaire bouw in 2050.’

https://www.debouwagenda.com/.../handlerdownloadfiles...

In de circulaire bouw is een dorp of een stad een mijn, een materialenmagazijn met een schat aan materiaal voor toekomstige bouw. ‘Urban mining’ houdt in dat sloopgebouwen worden ontmanteld en dat het materiaal wordt hergebruikt. Ook van belang is de keuze van materiaal: minder cement

en beton, meer hout. Gemeenten kunnen hierop sturen door meer te letten op de Milieu Kosten Indicator en bij aanbestedingen voorrang te geven aan bouwplannen met de laagste milieubelasting.

De Omgevingswet biedt kansen om dit circulair bouwen ook voor Heerenveen de norm te maken. De participatie die in de Omgevingswet is vastgelegd biedt inwoners die al een stapje verder zijn dan de gemeente, de kans om de plannen in circulaire richting te trekken.

De Omgevingsvisie wordt op 15 juni besproken in de commissievergadering en zal op 1 juli in de raad worden vastgesteld. De fractie van GroenLinks zal een aantal amendementen indienen die er voor zorgen dat circulair bouwen de norm wordt in de gemeente Heerenveen.