GroenLinks kiest met dit programma voor een Heerenveen waarin groen en welzijn vooropstaan. Wat moet er veranderen? We mogen de samenleving niet uit elkaar laten spelen. We hebben respect voor diversiteit (voor wie of wat anders is). Vanuit het respect voor diversiteit willen we een maatschappij die rechtvaardig is en zwakkeren beschermt. Dus gelijke kansen, een eerlijke verdeling van middelen (zoals inkomen) en werk. Iedereen mag meedoen en meebeslissen, en ieder mens heeft de mogelijkheid in vrijheid te werken aan een goede toekomst. Armoede wordt bestreden en kwalitatief goede zorg is beschikbaar voor hen die dit nodig hebben, waarbij de mogelijkheden van de eigen sociale omgeving van mensen zoveel mogelijk worden benut. Centraal hierbij staan keuzevrijheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid. De achteruitgang van het milieu moet stoppen. We zien geen tegenstelling tussen economie en milieu, maar gaan voor een duurzame economie die werkt voor mens, dier en natuur. De mensen in onze gemeente moeten vertrouwen kunnen hebben in het gemeentelijk bestuur, dat dicht bij de burgers moet staan. We staan voor openheid in bestuur: inzichtelijke besluitvorming en medezeggenschap van burgers.

Het is tijd voor verandering!

We gaan Nederland veranderen”, zei Jesse Klaver bij zijn aantreden als leider van GroenLinks.

Respect en rechtvaardigheid, eerlijk delen

We willen een rechtvaardige samenleving waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan en zwakkeren worden beschermd. Dus gelijke kansen, een eerlijke verdeling, iedereen mag meedoen en meebeslissen en ieder mens heeft de mogelijkheid in vrijheid te werken aan een goede toekomst. We willen daarom:

 • Een gemeente die luistert naar haar inwoners; de gemeente is er voor de mensen in plaats van andersom
 • Armoede bestrijden
 • Een goed zorgpakket
 • Stapeling van kosten voor chronisch zieken voorkomen
 • Mogelijkheden voor cultuur en sport voor alle kinderen
 • Een persoonlijke benadering van uitkeringsgerechtigden, maatwerk in plaats van regeltjes
 • Experimenteren met basisinkomen
 • Voldoende goedkope huurwoningen

Klimaat, een schone gemeente

De achteruitgang van het milieu moet stoppen. We zien geen tegenstelling tussen economie en milieu, maar gaan voor een duurzame economie die werkt voor mens, dier en natuur. We willen daarom:

 • Een gezonde en groene leefomgeving in Heerenveen en in de dorpen veel groen, met speelplekken, zitjes en beweegmogelijkheden
 • Een energieneutrale gemeente
 • Geen gasboringen en het gasgebruik vervangen door schone elektriciteit
 • Zonnepanelen op huurwoningen, subsidies voor zonnepanelen
 • Fietspaden verbeteren
 • Kleinschalig boeren stimuleren: meer kwaliteit in plaats van kwantiteit

----

FRYSK

It is tiid foar feroaring! 

We gaan Nederland veranderen”, sei Jesse Klaver by syn oantreden as lieder fan GrienLinks

GrienLinks Hearrenfean kiest mei it ferkiezingsprogramma 2018 – 2022 foar in gemeente dêr’t grien en wolwêzen yn foaropstean .

Respekt en rjochtfeardigens, earlik diele

Wy wolle in rjochtfeardige maatskippij dêr’t respektfol yn omgien wurdt mei inoar en dêr’t swakkeren yn beskerme wurde. Dus gelikense kânsen, in earlike ferdieling, elk mei meidwaan en meibeslisse en elk minske hat de mooglikheid om yn frijheid te wurkjen oan in goede takomst.

Wy wolle dêrom:

 • In gemeente dy’t harket nei syn ynwenners, de gemeente is der foar de minsken en net oarsom
 • Earmoede bestride
 • In goed soarchpakket
 • Steapelingfan de kosten foar groanysk siken foarkomme
 • Mooglikhedenfoar kultuer en sport foar alle bern
 • In persoanlike behanneling fan útkearingsrjochthawwers, maatwurk yn stee fan regeltsjes
 • Eksperimintearjemei basisynkommen
 • Genôch goedkeape hierwenten

Klimaat, in skjinne gemeente

De efterútgong fan it miljeu moat ophâlde. Wy sjogge gjin tsjinstelling tusken ekonomy en miljeu, mar gean foar in duorsume ekonomy dy’t wurket foar minske, dier en natuer. Wy wolle dêrom:

 • In sûne en griene leefomjouwing op It Hearrenfean en yn de doarpen in soad grien, mei plakken om te boartsjen, sitsjesen mooglikheden om te bewegen
 • In enerzjyneutrale gemeente
 • Gjin gasboaringenen it gasgebrûk ferfange troch skjinne elektrisiteit
 • Sinnepanielenop hierwenten, subsydzjes foar sinnepanielen
 • Fytspaden ferbetterje
 • Lytsskalich buorkjen stimulearje: mear kwaliteit yn stee fan kwantiteit